Innerlijke vrede in een wereld vol beroering

Vrede waar is vrede voor onze volken onze gezinnen maar nog belangrijker voor onze hart en ziel. Deze wanhoopsroep klinkt door de eeuwen heen. Is het ook de roep van uw hart?

De menshied is verward en rusteloos er kan dan geen twijfel over bestaan dat er de nood is voor leiding. Raadgeving veiligheid en vertrouwen we willen en hebben het nodig om gerust te zijn.

Innerlijke vrede-wat een schat. Kan deze gevonden worden in een wereld vol van strijd, wanhoop, beroering en zorg?

Er is een grote zoektocht aan de gang, vele mensen zoeken vrede in populariteit of rijkdom, in plezier en aanzien, in onderwijs en wetenschap, in betrekkingen en huwelijk. Ze verlangen er naar wijsheid en rijkdom te vergaren, maar hun ziel blijft leeg, Andere zoeken de realiteit van dit leven te ontsnappen door drugs en alcohol te gebruiken, maar de vrede die zij zoeken ontsnapt hen. Ze zijn nogsteeds leeg en eenzaam nog steeds in een wereld vol beroering met een onrustig hart.

De Mensheid in Beroering

voor de volledige tekst Innerlijke vrede in een wereld vol beroering

De here God schiep de mens en plante hem in het Paradijs om waarlijk te genieten in vrede rust en blijdschap. Nadat Adam en Eva ongehoorzaam waren geweest nam schuldgevoel ze onmiddelijk in beslag. Waar ze eerst de nabijheid Gods verlangde, verstopte ze zich nu in schaamte. Schultgevoel en Angst kwam in plaats van de vrede en blijdschap die ze eens genoten. De zonde van de mens was het begin van een verontruste wereld en een verontrust hart.

Alhoewel onze ziel naar God verlangt, onze zondige natuur is opstandig naar zijn wegen. Deze innerlijke strijd zorgt voor spanning en radeloosheid. Als wij zoals Adam en Eva egocentrisch in onze verlangen en ambities zijn zullen we zorgvol en onrustig worden. De onzekerheid en veranderingen van dit leven, deze in verval geraakte wereld zorgt voor opschudding van onze innerlijke vrede.

Alhoewel u het misschien nog niet erkend of ondekt heeft, uw zonde is de reden voor rusteloosheid. Vele mensen zoeken voor uiterlijk en materialistisch dingen om innerlijke vrede te vinden. De mensheid beschuldigt deze zorgvolle wereld voor hun onrust. Maar laten het achterwegen om in hun eigen hart te kijken.

 

Jezus Christus de Vredevorst

Er kan geen innerlijke vrede plaatsvinden totdat ieder oogpunt van uw leven in overeenstemming is met Die gene die ons geschapen heeft en ons begrijpt. Dit is alleen mogelijk als we ons compleet overgeven aan Jezus Christus. Hij is niet alleen de Heer van deze aarde maar kent ons leven vanaf het begin tot aan het einde. Hij dacht aan ons toen hij naar deze aarde kwam “Om hen te beschijnen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods om onze voeten te richten op de weg des vredes”(Lukas1:79)

Jesus bied u licht inplaats van duisternis, vrede voor twist, hoop voor wanhoop en leven inplaats van dood. Hij zegt in Johannes 14:27 “Vrede laat ik u Mijn vrede geef ik u, niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geet ik hem u. Uw hart word niet ontroerd of versaagd.

                                    

Berouw brengt innerlijke vrede

Als de zware last van uw zonden u neerdrukken, is de enige oplossing “Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden” (Hand 3:19) Jesus nodigt u uit voor de meest veelbetekende levens veranderende ervaring. “Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven (Mattheus 11:28) 1 Johannes 1:9  beloofd, “Indien wij onze zonden belijden.Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” Aanvaard u zijn uitnodiging?

Als u tot Jezus komt zult u vergeving en vrijheid vinden. In plaats van wrok en onvergeving. Uw hart is gevuld met liefde en genade. Als Jezus uw hart regeerd, heeft u uw vijanden lief. Dit is alleen mogenlijk door de kracht van Christus verlossende bloed.

Blijvende Vrede

Als christen is het geloof in God’s vertrouwen en zijn zorg het tegengif voor angst en bezorgdheid.Hoe rustgevend is het om in de enige God te geloven die van eeuwigheid tot eeuwigheid onveranderd blijft. Hij houdt van ons en zal altijd voor ons zorgen. Zo waarom zouden we tobben en ons zorgen maken? Leer te doen zoals we lezen in 1 Petrus 5:7 “werpt al uw bekommernis op hem want Hij zorgt voor u.” We hebben ook de belofte. “Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede omdat men op U vertrouwt. (Jesaja 26:3)

Met Jezus Christus in uw hart, is uw zoektocht naar innerlijke vrede over. Hij zal u vrede en kalmte geven dat alleen te verkrijgen is als u op Hem vertrouwd. U zal spreken met de dichter:

                                Ik ken een vrede, waar geen vrede te vinden is

                                Een kalmte, waar storm winden blazen.

                                Een geheime plek waar ik van aangezicht tot aangezicht

                                Met de Meester ik mag gaan.

                                                                      -Ralph Spalding Cushman

U zult gemoedsrust in een verontruste wereld hebben! Open de deur van uw hart tot Christus-doe het nu-en eens zal Hij de hemel poort voor u openen waar een volmaakte vrede heerst voor alle eeuwigheid.

Neem contakt met ons op

Tracts Bestellen

De Enige en Echte Ware God--Kent U Hem?

Iedereen aanbid iets. Sommige mensen aanbidden voorwerpen, sommigen aanbidden een persoon, sommigen aanbidden een beeld, en anderen aanbidden hen zelf. Ze openbaren hun toewijding aan hun goden in verschillende manieren. Zoals de massa's van deze mensen hun toewijding aan deze goden geven, blijft er nog steeds een verlangen en hulpgeroep in hun harten. Deze mensen zijn alleen maar in staat om een tijdelijke opluchting te vinden voor hun ziels hulpgeroep en hebben weinig moed om morgen onder ogen te zien.Tot hun teleurstelling is de toekomst altijd hetzelfde als het verleden. De god die ze dienen is niet in staat om de leegte te vullen in hun leven.

Wie aanbid u? Waar woont uw god? Leeft hij? Wat heeft hij vandaag voor u gedaan? Heeft u vandaag met hem gesproken? Heeft hij het hulpgeroep van uw hart beantwoord? Waar gelooft u in?

Laat me u voorstellen aan de enige ware God die Satan verslagen heeft, onze grootste vijand. Hij is de God van de schepping, Die alles in het bestaan riep. De Heilige Bijbel zal je vertellen van deze God in de hemel, die de mens schiep uit het stof van de aarde. Lees Genesis, hoofdstuk een en twee.

Hij is de eeuwige God. Hij heeft geen begin en geen einde. Hij is het zelfde gisteren, vandaag en voor altijd. Hij is de Schepper, Beschermer en Onderhouder van alle dingen (Hand. 17:22-34).

voor de volledige tekst De Enige en Echte Ware God--Kent U Hem?

Deze geweldige God die in de hemelen woont is ook geintereseerd in u als persoon. Hij ziet u in de menigten van mensen. Hij houd en zorgt voor u. Hij wil meer dan alleen uw vriend zijn. Hij heeft zijn Zoon gezonden om uw Verlosser te zijn. Hij wil bij u wonen, en nog meer dan dat, Hij wil in u wonen. Hij zegt "Wie in Mij blijft, gelijk Ik in Hem" (Joh. 15:4).

Als Hij niet in uw hart verblijft, wie dan wel? Door om ons heen te kijken kunnen we zien dat Satan in het leven van de menigten van mensen regeerd en verwoest. Hij is de gene die deze harten regeerd. Hij stelt al deze boosheden voor zoals liegen, stelen, begeren, bedriegen, wraak zoeken, en zelf promotie. Als Satan in uw hart leeft, en verleid u toe te geven in een van deze zonden en meer, waarom komt u niet tot de God der Goden die Zijn enig geboren zoon, Jezus Christus gegeven heeft, om te sterven voor uw zonden en de zonden van de hele wereld (joh. 3:16).

U vraagt zich af, "Hoe kan dit waar zijn? Hoe kan Een, die zo geweldig, oppermachtig, en almachtig is in mijn hart wonen" (Jesaja 57:15).

Als u schoon genoeg van de zonde hebt, waarom roept u God niet aan en bekeert u zich. Door vertrouwen in God en door het verzoenende bloed van Christus zullen uw zonden vergeven worden en ontvangt u een nieuw karakter. Wanneer dan Satan komt om te verleiden, zult u de nabijheid van de almachtige God voelen. Hij zal u leiden en in alle dingen leren (Joh. 14:26).

In Johannes 10:10 Belooft Jezus een overvloedig leven en Hij is in staat u dat te geven. Deze gave zal de uwe zijn zolang u trouw en onderdanig tot Hem blijft. "Als gij gewillig zijt en luistert, zult gij het goede des lands eten" (Jesaja 1:19). Geen andere God is zo geweldig. Als dit uw hart aanspreekt, zult u misschien de tract "U Moet Wedergeboren Worden" willen lezen.

Deze tract, zowel als anderen zijn verkrijgbaar van het onderstaande adres.

https://www.evangelischeliteratuur.org/menu

Neem contakt met ons op

Tracts Bestellen

Een Vriend Voor U

Jezus, uw vriend

Jezus met kinderen

Ik heb een vriend. Hij is de beste vriend die ik ooit gehad heb. Hij is zo vriendelijk en echt dat ik graag zou willen dat u hem ook kende. Zijn naam is Jezus. Het geweldige is dat hij ook u vriend wil zijn.

Laat me u over Hem Vertellen. We kunnen dit verhaal in de bijbel lezen. De bijbel is waarachtig. Het is God’s woord.

God is de gene die deze aarde geschapen heeft met alles wat zich er in bevind. Hij is de Heer van de hemel en aarde. Hij Geeft leven en adem aan alle dingen.

Gods schepping

voor de volledige tekst Een Vriend Voor U

Jezus is de zoon van God. God zond Hem uit de hemel naar deze aarde om onze verlosser te zijn. God hield zo veel van de mensheid (dat betekent Hij houd van u en mij) dat Hij zijn eniggeboren Zoon, Jezus zond. (Om te sterven voor onze zonden) opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

Jezus kwam op aarde als een kleine baby. Zijn vader en moeder op aarde waren Jozef en Maria. Hij werd geboren in een stal en werd in een kribbe gelegd.

Jezus 'geboorte

Jezus groeide op met Jozef en Maria en gehoorzaamde hen. Hij had broers en zussen om mee te spelen. Hij hielp Jozef in de timmerwerkplaats.

Jezus leert een kind

Toen Jezus opgegroeid was, vertelde Hij de mensen over Zijn hemelse Vader. Hij liet de mensen zien dat God hen lief had. Hij genas de zieken en trooste degene die verdrietig waren. Hij was een vriend van de kinderen. Hij wilde de kinderen dicht bij Hem hebben. De kinderen hadden Jezus lief en wilde graag bij Hem zijn.

Er waren mensen die Hem niet liefhadden, Zij haten Hem zo erg dat ze Hem wilden doden. Op een versckrikkelijke dag brachten ze Jezus om het leven door Hem aan een kruis te nagelen. Jezus had niets verkeerds gedaan. Hij moest in onze plaats sterven om dat u en ik verkeerde dingen gedaan hebben.

Jezus aan het kruis

Het verhaal van Jezus eindigt niet met Zijn dood. God verrees Hem van de dood! Zijn volgeligen zagen Hem. Tot op een dag Hij terugkeerde naar de hemel.

Vandaag is Hij in staat om u te zien en horen. Hij weet alles van u en zorgt voor u. U hoeft alleen tot Hem te komen in gebed. Vertel Hem uw zorgen. Hij is bereid u te helpen. U kunt uw hooft buigen en tot Hem praten, altijd, overal.

Op een dag zal Hij terugkeren! Hij zal al degene die in Hem geloven thuis naar de hemel nemen.

Jezus luisteren naar een vrouw bidden

 

( dutch nederlands )

Neem contakt met ons op

Tracts Bestellen