Innerlijke vrede in een wereld vol beroering

Vrede waar is vrede voor onze volken onze gezinnen maar nog belangrijker voor onze hart en ziel. Deze wanhoopsroep klinkt door de eeuwen heen. Is het ook de roep van uw hart?

De menshied is verward en rusteloos er kan dan geen twijfel over bestaan dat er de nood is voor leiding. Raadgeving veiligheid en vertrouwen we willen en hebben het nodig om gerust te zijn.

Innerlijke vrede-wat een schat. Kan deze gevonden worden in een wereld vol van strijd, wanhoop, beroering en zorg?

Er is een grote zoektocht aan de gang, vele mensen zoeken vrede in populariteit of rijkdom, in plezier en aanzien, in onderwijs en wetenschap, in betrekkingen en huwelijk. Ze verlangen er naar wijsheid en rijkdom te vergaren, maar hun ziel blijft leeg, Andere zoeken de realiteit van dit leven te ontsnappen door drugs en alcohol te gebruiken, maar de vrede die zij zoeken ontsnapt hen. Ze zijn nogsteeds leeg en eenzaam nog steeds in een wereld vol beroering met een onrustig hart.

De Mensheid in Beroering

voor de volledige tekst Innerlijke vrede in een wereld vol beroering

De here God schiep de mens en plante hem in het Paradijs om waarlijk te genieten in vrede rust en blijdschap. Nadat Adam en Eva ongehoorzaam waren geweest nam schuldgevoel ze onmiddelijk in beslag. Waar ze eerst de nabijheid Gods verlangde, verstopte ze zich nu in schaamte. Schultgevoel en Angst kwam in plaats van de vrede en blijdschap die ze eens genoten. De zonde van de mens was het begin van een verontruste wereld en een verontrust hart.

Alhoewel onze ziel naar God verlangt, onze zondige natuur is opstandig naar zijn wegen. Deze innerlijke strijd zorgt voor spanning en radeloosheid. Als wij zoals Adam en Eva egocentrisch in onze verlangen en ambities zijn zullen we zorgvol en onrustig worden. De onzekerheid en veranderingen van dit leven, deze in verval geraakte wereld zorgt voor opschudding van onze innerlijke vrede.

Alhoewel u het misschien nog niet erkend of ondekt heeft, uw zonde is de reden voor rusteloosheid. Vele mensen zoeken voor uiterlijk en materialistisch dingen om innerlijke vrede te vinden. De mensheid beschuldigt deze zorgvolle wereld voor hun onrust. Maar laten het achterwegen om in hun eigen hart te kijken.

 

Jezus Christus de Vredevorst

Er kan geen innerlijke vrede plaatsvinden totdat ieder oogpunt van uw leven in overeenstemming is met Die gene die ons geschapen heeft en ons begrijpt. Dit is alleen mogelijk als we ons compleet overgeven aan Jezus Christus. Hij is niet alleen de Heer van deze aarde maar kent ons leven vanaf het begin tot aan het einde. Hij dacht aan ons toen hij naar deze aarde kwam “Om hen te beschijnen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods om onze voeten te richten op de weg des vredes”(Lukas1:79)

Jesus bied u licht inplaats van duisternis, vrede voor twist, hoop voor wanhoop en leven inplaats van dood. Hij zegt in Johannes 14:27 “Vrede laat ik u Mijn vrede geef ik u, niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geet ik hem u. Uw hart word niet ontroerd of versaagd.

                                    

Berouw brengt innerlijke vrede

Als de zware last van uw zonden u neerdrukken, is de enige oplossing “Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden” (Hand 3:19) Jesus nodigt u uit voor de meest veelbetekende levens veranderende ervaring. “Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven (Mattheus 11:28) 1 Johannes 1:9  beloofd, “Indien wij onze zonden belijden.Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” Aanvaard u zijn uitnodiging?

Als u tot Jezus komt zult u vergeving en vrijheid vinden. In plaats van wrok en onvergeving. Uw hart is gevuld met liefde en genade. Als Jezus uw hart regeerd, heeft u uw vijanden lief. Dit is alleen mogenlijk door de kracht van Christus verlossende bloed.

Blijvende Vrede

Als christen is het geloof in God’s vertrouwen en zijn zorg het tegengif voor angst en bezorgdheid.Hoe rustgevend is het om in de enige God te geloven die van eeuwigheid tot eeuwigheid onveranderd blijft. Hij houdt van ons en zal altijd voor ons zorgen. Zo waarom zouden we tobben en ons zorgen maken? Leer te doen zoals we lezen in 1 Petrus 5:7 “werpt al uw bekommernis op hem want Hij zorgt voor u.” We hebben ook de belofte. “Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede omdat men op U vertrouwt. (Jesaja 26:3)

Met Jezus Christus in uw hart, is uw zoektocht naar innerlijke vrede over. Hij zal u vrede en kalmte geven dat alleen te verkrijgen is als u op Hem vertrouwd. U zal spreken met de dichter:

                                Ik ken een vrede, waar geen vrede te vinden is

                                Een kalmte, waar storm winden blazen.

                                Een geheime plek waar ik van aangezicht tot aangezicht

                                Met de Meester ik mag gaan.

                                                                      -Ralph Spalding Cushman

U zult gemoedsrust in een verontruste wereld hebben! Open de deur van uw hart tot Christus-doe het nu-en eens zal Hij de hemel poort voor u openen waar een volmaakte vrede heerst voor alle eeuwigheid.

Neem contakt met ons op

Tracts Bestellen

Een Vriend Voor U

Jezus, uw vriend

Jezus met kinderen

Ik heb een vriend. Hij is de beste vriend die ik ooit gehad heb. Hij is zo vriendelijk en echt dat ik graag zou willen dat u hem ook kende. Zijn naam is Jezus. Het geweldige is dat hij ook u vriend wil zijn.

Laat me u over Hem Vertellen. We kunnen dit verhaal in de bijbel lezen. De bijbel is waarachtig. Het is God’s woord.

God is de gene die deze aarde geschapen heeft met alles wat zich er in bevind. Hij is de Heer van de hemel en aarde. Hij Geeft leven en adem aan alle dingen.

Gods schepping

voor de volledige tekst Een Vriend Voor U

Jezus is de zoon van God. God zond Hem uit de hemel naar deze aarde om onze verlosser te zijn. God hield zo veel van de mensheid (dat betekent Hij houd van u en mij) dat Hij zijn eniggeboren Zoon, Jezus zond. (Om te sterven voor onze zonden) opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

Jezus kwam op aarde als een kleine baby. Zijn vader en moeder op aarde waren Jozef en Maria. Hij werd geboren in een stal en werd in een kribbe gelegd.

Jezus 'geboorte

Jezus groeide op met Jozef en Maria en gehoorzaamde hen. Hij had broers en zussen om mee te spelen. Hij hielp Jozef in de timmerwerkplaats.

Jezus leert een kind

Toen Jezus opgegroeid was, vertelde Hij de mensen over Zijn hemelse Vader. Hij liet de mensen zien dat God hen lief had. Hij genas de zieken en trooste degene die verdrietig waren. Hij was een vriend van de kinderen. Hij wilde de kinderen dicht bij Hem hebben. De kinderen hadden Jezus lief en wilde graag bij Hem zijn.

Er waren mensen die Hem niet liefhadden, Zij haten Hem zo erg dat ze Hem wilden doden. Op een versckrikkelijke dag brachten ze Jezus om het leven door Hem aan een kruis te nagelen. Jezus had niets verkeerds gedaan. Hij moest in onze plaats sterven om dat u en ik verkeerde dingen gedaan hebben.

Jezus aan het kruis

Het verhaal van Jezus eindigt niet met Zijn dood. God verrees Hem van de dood! Zijn volgeligen zagen Hem. Tot op een dag Hij terugkeerde naar de hemel.

Vandaag is Hij in staat om u te zien en horen. Hij weet alles van u en zorgt voor u. U hoeft alleen tot Hem te komen in gebed. Vertel Hem uw zorgen. Hij is bereid u te helpen. U kunt uw hooft buigen en tot Hem praten, altijd, overal.

Op een dag zal Hij terugkeren! Hij zal al degene die in Hem geloven thuis naar de hemel nemen.

Jezus luisteren naar een vrouw bidden

 

( dutch nederlands )

Neem contakt met ons op

Tracts Bestellen

Een geschenk van God: Het Kerstverhaal

Jezus in een kribbe

God was er voordat tijd begon. Hij schiep de wereld met alles erin. In Zijn liefde, Schiep God de mens naar Zijn evenbeeld en plaatste hem in een prachtige tuin. De mens was ongehoorzaam naar God’s instructies. Deze ongehoorzaamheid was zonde en scheidde de mens van God. Hij gebood de mens volmaakte jonge dieren te offeren voor hun zonde. Deze offerande voor hun zonde voldeden niet maar wees vooruit naar het volmaakte offer dat God zou verzorgen. Op een dag zou God Zijn Zoon Jezus, naar deze aarde sturen om dat volmaakte offer te zijn voor de zonde van alle mensen.

Maria en de Engel

De engel spreekt tot Maria

voor de volledige tekst Een geschenk van God: Het Kerstverhaal

Vier duizend jaar later, in het dorpje Nazaret, woonde een jonge vrouw genaamd Maria, Ze was verloofd om met Jozef in het huwelijk te treden. Op een dag verscheen er een engel aan Maria en vertelde haar dat ze een bijzondere baby zou krijgen. Ze moest Hem Jezus noemen. Deze baby zou geen aardse vader hebben. Hij zou de zoon van God zijn.

Jezus Geboorte

De ster schijnt over Bethlehem

Na de engel’s bezoek, maakte Jozef en Maria een lange reis naar betlehem om daar hun belasting te betalen. Toen zij in Betlehem aankwamen was het daar erg druk. Zij moesten daar de nacht in een stal doorbrengen omdat er geen plaats voor hen in de herberg was. Daar is Jezus geboren. Maria wikkelde de baby Jezus in doeken en legde Hem in een kribbe.

De Herders

Engelen brengen blijde tijdingen aan de herders

Diezelfde nacht, op een heuvel buiten de stad, waakte herders over hun schapen. Een engel verscheen aan hen en de heerlijkheid God’s scheen om de herders. De engel zei, ”Wees niet bang. Ik heb goed nieuws dat grote blijdschap aan alle mensen zal brengen. Deze nacht is er een Zaligmaker geboren. Hij is Jezus Christus de Heer. U zult de baby vinden in doeken gewikkeld liggende in een kribbe.” Toen verschenen er vele engelen om God te verheerlijken en loven, zeggende “Ere zij God in den hogen,  en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.” Toen de engelen verdwenen waren, lieten de herders hun schapen achter en gingen snel naar Betlehem. Daar vonden zij de baby net zoals de engel gezegd had.

De Wijzen

De herders brengen hun geschenken

Nadat Jezus geboren was, kwamen er wijzen uit een ander land naar Jeruzalem. Zij vraagden,”Waar is de baby die geboren is als koning van de Joden? We hebben Zijn ster gezien in het oosten en willen Hem aanbidden.” Toen Koning Herodes dit hoorde was hij niet blij. Hij riep de priesters en wetgeleerden bijeen. Zij vertelde hem dat de profeten hadden gezegd dat een vorst in Bethlehem geboren zou worden. Koning Herodes stuurde de wijzen naar Betlehem om deze Koning te zoeken. Als de wijzen Jeruzalem verlieten, leidde de ster hen naar het huis waar ze baby Jezus vonden. Toen viellen ze neder en aanbaden, gaven Hem geschenken van goud, wierook en mirre. God waarschuwde de wijzen in een droom dat ze niet moesten terug keren tot de godeloze Koning Herodes, Dus keerde zij huiswaarts via een andere weg.

De Rede voor God’s Geschenk

Jezus was God’s zoon. Hij leefde zonder zonde en was volmaakt in al Zijn wegen. Op dertig jarige leeftijd, begon Jezus de mensen te onderwijzen over God, Zijn Vader. Hij deed vele wonderen zoals blinden weer  laten zien en genas vele mensen van hun ziekten, en wekte de doden. Boven alles, Hij onderwees in de manier waarop we eeuwig leven in de Hemel krijgen. Toen gaf Hij Zijn leven als offer voor de zonden van de hele wereld.

De Bijbel zegt in Johannes 3:16, “ Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” Jezus kwam op deze aarde om te sterven aan het kruis als het volmaakte offer. Door zijn dood, is de prijs voor onze zonden betaald. Er is nu geen behoefte meer voor offerande voor onze zonden. Dit was de vervulling van God’s belofte dat Hij een Zaligmaker zou sturen.

Jezus aan het kruis

Al was Jezus om het leven gebracht door godeloze mensen, de dood had geen macht over Hem. Na drie dagen stond Hij op overwinnaar uit het graf. Tijdens de dagen na Zijn heropstanding, was Jezus door vele mensen gezien. Toen op een dag, nadat Hij Zijn volgelingen gezegend had, Is Hij opgevaren naar de Hemel.

Als wij ervoor kiezen om te geloven en ons leven aan Jezus overgeven, Zal Zijn bloed ons reinigen van al onze zonden. Als we zijn gave voor zaligheid aannemen, zijn we herenigd met God. Jezus word onze persoonlijke zaligmaker, en mogen we genieten van de zegeningen als Zijn kind! Eenmaal komt Jezus terug. Hij zal alle ware gelovigen naar de Hemel nemen. Daar zullen ze eeuwig met God leven.

Neem contakt met ons op

Tracts Bestellen